Чергові загальні збори акціонерів


Публічне акціонерне товариство "Інститут транспорту нафти"

(адреса реєстрації: 04050,  м. Київ, вул. Артема, 60),

повідомляє,

що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 30 квітня 2014 року об 11:00 год.

Адреса проведення зборів: 04050,  м. Київ, вул. Артема, 60, зал засідань.

Реєстрація учасників зборів: 30 квітня 2014 року з 9:00 год. до 10:45 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у зборах  –  24 квітня 2014 року станом на 24:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання робочих органів, затвердження регламенту зборів.

2. Звіт  Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Ревізійної комісії за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Звіт Наглядової Ради за 2013р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5. Затвердження річного звіту товариства за 2013р.

6. Розподіл прибутку. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір.

7. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2014р.

8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року по договорам іпотеки, застави, поруки.

9. Обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов трудових договорів з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.

Показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.):

Найменування показника

Періоди

Попередній

2012 р.

Звітний

2013 р.

Усього активів

23135

25338

Основні засоби (за залишковою вартістю)

7543

6904

Довгострокові фінансові інвестиції

1

1

Запаси

10814

9514

Сумарна дебіторська заборгованість

3223

4813

Грошові кошти та їх еквіваленти

569

1413

Власний капітал

6757

7116

Статутний капітал

6187

6187

Нерозподілений прибуток

570

929

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

16378

18222

Чистий прибуток (збиток)

353

461

Середньорічна кількість акцій (шт.)

3093304

3093304

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.

0,11

0,149

Товариство не викупляло власні акції протягом 2013-2012 років

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

289

284

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та належно оформлене доручення.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо порядку денного за адресою: 04050, м. Київ, Артема, 60, 5 поверх, приймальня,  з 11:00 до 13:00 у роб. дні.

Відповідає за порядок ознайомлення з документами Грищенко Тетяна Олексіївна, тел. (050) 9637946.

Генеральний директор  Заворотній В.Ф. підтверджує достовірність наведеної інформації.